”Yoga är vetenskapen om ett sunt sätt att leva, och är därför tänkt att integreras i det dagliga livet. Det fungerar på personens alla nivåer: det fysiska, vitala, mentala, emotionella, psykiska och spirituella ”.

– swami Satyananda Saraswati

Yoga är en av flera grenar i indisk filosofi, och är en av de äldsta läror med betoning på att skapa balans och harmoni i hela människan – kroppen, sinnet och själen. Yogans övningar bygger på en flertusenårig samlad kunskap om kroppens strukturer och själens funktioner. Under alla dessa år har man undersökt och forskat kring olika typer av problem och utvecklat övningar som kan minska eller hjälpa oss människor att befrias från våra besvär – allt för att uppnå ökad inre frid.

Yoga är ett sanskritord och har många betydelser, bland annat att förena, som syftar till föreningen av det individuella jaget med det universella medvetandet (eller det absoluta). Det syftar även till föreningen av den fysiska kroppen med sinnet och själen som ett sätt att passera jagets gränser och nå insikt.

Hindusimen

Trots att yoga är nära släkt med hinduismen och andra traditioner så som t.ex. buddism och jainism, beskrivs yoga bättre som ett spirituellt utövande än som ett religiöst. På det sättet är yoga till för alla att utöva och kan praktiseras enbart som en form av kroppslig andlighet.

Yogan består av många olika inriktningar och var och en av dem söker det yttersta målet, att på sitt eget sätt nå självförverkligande. Trots att dessa kan visa sig vara olika, och till och med motsägande, är grundantagandet att människan genom sina individuella handlingar kan bli ett med det Absoluta, eller känt som upplysning, självförverkligande, föreningen mellan det individuella jaget med det universella jaget, Atma med Brahman eller prakriti med purusha. 

Yogan har sex huvudsakliga inriktningar som nedan beskrivs, och inom varje inriktning finns separata grenar eller typer:

Hatha – yoga

Består av fysiska övningar och ofta den form av yoga som praktiseras i västerlandet. Ordet hatha är sanskrit och består av två stavelser ”ha” som betyder sol, och ”tha” som betyder måne. Ordet hatha översätts till föreningen av motsatser. En av yogans nyckelaspekter är harmoniseringen av motsatta krafter, t.ex. varm förenas med kall energi, manligt med kvinnligt, och starkt med svagt.

Yogan ser människan som en helhet där kropp och sinne är nära sammanfogat. Kroppen påverkar sinnet och sinnet påverkar kroppen. Utifrån detta är en asana mycket mer än bara en fysisk position eller rörelse. Det är lika mycket ett sinnestillstånd och en attityd. Hatha – yoga består av en kombination av fysiska ställningar, andningstekniker, och reningsprocesser för att stärka kroppen och dess funktioner.

Med utövandet av asana – fysiska positioner frigörs fysisk och mental stress/spänning. Med hjälp av att aktivera och spänna kroppen i en asana stimuleras och frigörs gifter, leder och muskler blir starka och smidiga, och får förbättrad hälsa. Nervsystemet stimuleras och balanseras vilket gör att kroppens energi börjar flöda bättre, och kroppens olika system harmoniseras, t.ex. hormonsystem och matsmältningssystem. De inre organens funktion förbättras och masseras. Med regelbundet utövande av asana sker en stegvis förbättring av kroppens hälsa och funktion.

När en asana – fysisk position utövas med närvaro och medvetenhet om hur det känns i kroppen och andningen, sker en fördjupad påverkan i kropp och sinne. Och på så sätt blir övningarna en förberedelse för koncentration och meditation.  Med hjälp av att låta andning och medvetenhet följa kroppens rörelser blir en asana ett sätt att stärka och balansera hela dig. Övningarna utförs med medvetenhet om kroppen och sinnet som en förberedelse för koncentration och meditation. 

När vi utövar en asana utifrån principerna att kroppen på samma gång blir i stabilitet, enkelhet och bekvämlighet, Stiram Sukham Asanam, sker en fördjupad effekt på kropp och sinne. Som en känsla av att vilja stanna länge i positionen. Vilket sker lättare när andning och medvetenhet följer kroppens rörelser

Jnana – yoga

Ses som vishetens väg och är en yogaform för mental stabilitet, visdom och självinsikt. Här utforskar vi oss själva och mediterar över frågan ”vem är jag”. I jnana – yoga studerar vi oss själva, studera skrifter, lyssnar till andra som fördjupat sig mer i yoga och livets mysterier, som metod. Jnana betyder kunskap – intuitiv kunskap som vi förvärvar genom tydliga insikter.

Bhakti – yoga

Hängivenhetens yoga och utövas för att kanalisera emotioner och för känslomässig stabilitet.  Bhakti yogans princip är att vi blir som det vi älskar och dyrkar. Här kanaliseras emotionerna i en enda riktning, t.ex. till en gudom, ett mantra, en symbol, en mänsklig förebild, andningen etc. Bhakti – yoga innefattar mycket sång, musik och dans eftersom känslor kanske lättats uttrycks i dessa former.

Karma – yoga

Kan översättas till ”den aktiva yogan i vardagen”, eller meditation i handling. Inom karma yoga betonas en attityd av osjälviskt tjänande till andra människor. Man försöker att släppa tanken på ett speciellt resultat av sina handlingar. Karma – yoga utvecklar närvaro, uppmärksamhet och generositet.

Mantra – yoga

Beskrivs som det heliga ljudets väg. Genom upprepning – tyst eller högt – av heliga ljud, fraser eller ord som kallas mantra, kommer självförverkligande. Här försöker man stänga ute allt annat och bara fokusera på mantrat. Det heligaste yogamantrat är stavelsen OM eller AUM (OM stavas på det här sättet eftersom a – et och u – et smälter ihop är OM uttalas) .

Raja – yoga

Betydelsen av Raja är kunglig. Ses som insiktens väg och består av åtta steg. Stegen innefattar fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning, meditation och att vända sig bort från världsliga bekymmer. Genom de övningar som ingår i Raja – yoga får vi större förståelse för hur mycket vi påverkas av sinnet.